Fundusze Norweskie PL 13
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

logo-foot-02-normzlogo

Norweskie Mechanizmy Finansowe są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów są dwie umowy podpisane w dniach 14 oraz 28 października 2004 r. przez rząd RP z państwami-darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem): Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG).

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii,
a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2017 roku.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajdziesz na stronach:

www.eog.gov.pl
www.norwaygrants.pl
www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org

Program PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” to program partnerski z darczyńcami, realizowany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.
Program składa się z projektu predefiniowanego przyczyniającego się do stworzenia strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. Projekt predefiniowany będzie realizowany przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego. Projekt skupi się na kwestii zarządzania zdrowiem publicznym. Zakłada m.in. opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu, a także opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem jest Ministerstwo Zdrowia.

Głównym celem wydatkowania środków finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach niniejszego priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki w ramach Program PL13 -„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”