Informacje ogólne

zaslepkaPunktem wyjścia do wystąpienia z inicjatywą stworzenia Programu zdrowotnego promującego zdrowy styl życia były dotychczasowe doświadczenia w zakresie  współpracy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Projekt „Twoje Serce  Twoim Życiem” jest przedsięwzięciem wpisującym się w założenia i cele „Strategii Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”.

W wyniku konkursu skierowanego do powiatów i przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia Powiat Piotrkowski pozyskał środki udostępnione przez Norweskie Mechanizmy Finansowe oraz budżet państwa w wysokości 2 549 318 złotych. W dniu 14.09.2015 r. zawarto z Ministerstwem Zdrowia, Operatorem Programu PL13 – Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu, umowę na współfinansowanie Projektu „Twoje Serce  Twoim Życiem”.

Celem ogólnym Projektu jest zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Skierowany jest do osób bezpośrednio zagrożonych zapadalnością na ww. choroby oraz do ogółu populacji powiatu w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Na podstawie dokonanej oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego można założyć, że podjęcie i wdrożenie przewidzianych do realizacji działań w ramach Projektu „Twoje Serce  Twoim Życiem”, może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia, a w konsekwencji zmniejszenia liczby zgonów, których przyczyną są złe nawyki zdrowotne.

Realizacja zamierzonych celów, a w szczególności w zakresie promocji zdrowia, będzie możliwa tylko i wyłącznie przy pełnym poparciu poszczególnych samorządów gminnych, zaangażowaniu pracowników miejskich /gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu piotrkowskiego.