Program promocji zdrowia

zaslepkaProjekt „Twoje Serce  Twoim Życiem” to również promocja zdrowego stylu życia skierowana do ogółu mieszkańców gmin Powiatu Piotrkowskiego w ramach prowadzonych akcji informacyjno – promocyjnych oraz szeroko rozumianych kampanii promujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano następujące działania:

 • Cyklicznie organizowane Punkty informacyjno-medyczne oraz akcje promujące zdrowy styl życia w ramach, których będzie można dokonać pomiaru ciśnienia krwi, poziomu glukozy, cholesterolu i skonsultować wyniki z lekarzem, celem uzyskania informacji o dalszym postępowaniu w zakresie profilaktyki lub podjęcia leczenia.
 • Warsztaty w zakresie zdrowego żywienia dla 50 organizacji pozarządowych mające na celu naukę prozdrowotnych technik i sposobów komponowania dań.
 • Produkcję filmu promujący zdrowy styl życia, jako forma szerokiego, medialnego przekazu promującego zachowania prozdrowotne podczas organizowanych konferencji oraz do odtworzenia na stronie internetowej projektu jako materiał ogólnodostępny.
 • Audycje radiowe o tematyce promującej zdrowy styl życia z udziałem lekarzy, ekspertów z zakresu profilaktyki ChUK i chorób cywilizacyjnych, dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej.
 • Akademia Zdrowego Żywienia jako forma edukacji przeznaczonej szczególnie dla osób, które znalazły się w grupie docelowej Programu tj. biorącej udział w badaniu ankietowym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efekt oddziaływania środowiskowego, w zajęciach tych będą mogły brać udział również osoby, które nie należą do grupy docelowej, ale chcą nauczyć się zdrowego gotowania. Przedmiotem spotkań będą konkretne rozwiązania kulinarne, które realizowane będą we współpracy z instruktorami (dietetykami) oraz uczestnikami spotkań.

Przewidywana liczba filii Akademii Zdrowego Żywienia – 50 w skali powiatu. Ulokowanie ich będzie uwzględniało lokalne potrzeby i możliwości lokalowo – przestrzenne KGW.

 • Akademia Ruchu stanowi formę zorganizowanych, prowadzonych pod okiem Konsultanta-trenera (trenera) zajęć ruchowych dla kobiet i mężczyzn, którzy znaleźli się
  w grupie docelowej Programu tj. biorącej udział w badaniu ankietowym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efekt oddziaływania środowiskowego, w zajęciach tych będą mogły brać udział również osoby, które nie należą do grupy docelowej, ale chcą uczestniczyć w tego typu zajęciach.

Konkretne formy realizacji tych zajęć będą pochodną lokalnych oczekiwań uczestników (m.in. aerobik, nord walking, ćwiczenia relaksująco – rozciągające, gry zespołowe itp.).

Przedmiotem spotkań z trenerem będą konkretne zajęcia ruchowe (sportowo-rekreacyjne), ale organizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi, w tym zakresie.

Przewidywana liczba filii Akademii Ruchu – 26 w skali powiatu. Miejsce zajęć Akademii Ruchu – sale gimnastyczne w szkołach zlokalizowanych na terenie gmin, udostępnione na rzecz realizacji zdań Projektu w ramach współpracy między interesariuszami.

 • Akademia Dobrej Rady stanowi formę poradnictwa i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych (w rozumieniu psychospołecznym). Dedykowana dla osób, które znalazły się
  w grupie docelowej Programu tj. biorącej udział w badaniu ankietowym. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efekt oddziaływania środowiskowego, w zajęciach tych będą mogły brać udział również osoby, które nie należą do grupy docelowej, ale mają problemy życiowe inne niż prawne i z zakresu przemocy domowej (te formy pomocy realizowane są przez gops-y w ramach działalności merytorycznej ze środków własnych).

Obligatoryjnie, w każdej filii Akademii Dobrej Rady będzie prowadzone poradnictwo
zakresie możliwości pozbycia się nałogu palenia, – w uzasadnionych przypadkach – uruchomione zostaną grupy wsparcia dla osób chcących pozbyć się nałogu palenia tytoniu.

Oprócz – obligatoryjnego poradnictwa w zakresie pozbycia się nałogu palenia, przewidziane jest prowadzenie poradnictwa, głównie z udziałem psychologa, zajmującego się interwencją kryzysową.

Przewidywana liczba filii Akademii Dobrej Rady – 11 w skali powiatu. Miejscem działalności Akademii będą pomieszczenia ośrodków pomocy społecznej udostępnione na rzecz realizacji zdań Projektu w ramach współpracy między interesariuszami.

 • Szkolenia lekarzy POZ i innego personelu medycznego w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Szkolenia „Czynniki ryzyka w chorobach układu krążenia” dla pracowników gminnych/ miejskich ośrodków pomocy społecznej, osób wytypowanych przez koła gospodyń wiejskich, osób wytypowanych przez kluby sportowe, pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Szkolenia dla Akademii Zdrowego Żywienia – „Zasady zdrowego żywienia”, dla osób wytypowanych przez koła gospodyń wiejskich, które zostaną uzupełnione o warsztaty żywieniowe oraz zajęcia praktyczne w ramach działań AZŻ.
 • Szkolenie dla Akademii Ruchu – „Aktywność sprzyjająca zdrowiu”, dla osób wytypowanych przez kluby sportowe.
 • Szkolenie dla Akademii Dobrej Rady – „Poradnictwo, m.in.: w zakresie odzwyczajania się od palenia tytoniu”, dla osób wytypowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej.
 • Opracowanie Księgi Dobrych Praktyk dla populacyjnych programów profilaktyki
  i promocji zdrowia w obszarze chorób układu krążenia.